Проект „Пречиствателна станция за отпадни води – град Айтос” по ОПОС към МОСВ