Съобщение: Предложение за допълнение в проекта за решение относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имусщество-09.01.2015г.