ОП „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос” - публикувана на 10.01.2019 г.
Обявление за приключен договор - публикувано на 07.04.2020 г. Обявление за изменение - публикувано на 09.10.2019 г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 20.06.2019 г. Договор - публикуван на 20.06.2019 г. Решение - публикувано на 30.04.2019 г. Доклад - публикуван на 30.04.2019 г. Протокол № 3 - публикуван на 30.04.2019 г. Протокол №2 - публикуван на 30.04.2019г. Съобщение отваряне на цени - публикувано на 22.04.2019 г. Протокол № 1 - публикуван на 13.03.2019 г. Отговор на запитване № 4 - публикуван на 13.02.2019 г. Решение за изменение - публикуванo на 04.02.2019 г. Отговор на запитване № 3 - публикуван на 04.02.2019 г. Отговор на запитване № 2 - публикуван на 30.01.2019 г. Отговор на запитване №1 - публикуван на 23.01.2019 г. Проект КС Приложение № 4 Ценово предложение Приложение № 3 Техническо предложение Приложение № 2 - ЕЕДОП Приложение № 1_Опис Раздел XIII_Проект_на договор Раздел Х_Методика Раздел ІХ _Техническа спецификация Раздел I-XII_Указания-Спортна зала Обявление Решение за откриване Титул