• Айтос
  • Общината
120 Ботевци в партиотичен проект - „Една армия, една дружина, един град”
Ученици и ръководители презентираха проекта пред кмета Васил Едрев и екипа му
Търси се художник #Светулка, за да превърне детското отделение – Айтос в приказен свят
МБАЛ Айтос ЕООД кандидатства и получи одобрение да е сред първите детски отделения #Светулки.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 30 НОЕМВРИ ПРИСЪСТВЕНО
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО
Д-р Феим Мурад за предизвикателството да си тет-а-тет със заразата, ежедневно
За работата на МЦ І ЕООД - Айтос в условията на четвъртата COVID вълна
ЗА ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА.
Кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми от домакинствата
Организира Община Айтос
МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГЛАМЕНТИРАХА ТЕСТВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ
Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
Информация за получаването на изборните книжа и материали на 13.11.2021 г./събота/
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
Община Айтос съобщава на Гергана Стоименова и Светлана Стоименова от гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Дуйгу Дуран уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Със заповеди на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проекти за частично изменение на ПУП-ПРЗ за..
Община Айтос съобщава на Бюлент Еминов, Есин Йегин и Елис Джейлян от гр. Бургас, че...
Община Айтос съобщава на „Креатив-3“ ООД - гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че ...
В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.
Община Айтос уведомява, че инициира изготвяне на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос с период на действие 2021-2028г. на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците и изтичане периода на действие на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Айтос 2015-2020г....