• Айтос
  • Общината
ЕЛХАТА В АЙТОС ЩЕ ГРЕЙНЕ НА 11 ДЕКЕМВРИ
ТРАДИЦИОНЕН ОБЩИНСКИ КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК - НА 18 ДЕКЕМВРИ
НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ШЕСТОТО УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПИСМЕН ПРЕВОД
367 МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ ОТ 16 УЧИЛИЩА УЧАСТВАХА В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО СЪСТЕЗАНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
КАЛОЯН КАЛОЯНОВ Е НОВИЯТ ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ДВАМА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ ЩЕ ИМА ОБЩИНА АЙТОС ПРЕЗ МАНДАТ 2023-2027
ИЗБРАХА НОВИТЕ, СТАРИ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТО
ПРЕЗ МАНДАТ 2023-2027 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА ЩЕ Е В ДОСЕГАШНИЯ СИ СЪСТАВ
ИЗГРАДИХА ДВЕ НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДВА ГРАДСКИ КВАРТАЛА
ФИНАНСИРАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ ПРОЕКТ
СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – ВСЯКО ДЕТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЕМЕЙСТВО
Проект „Приеми ме 2015“, BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ОБЗАВЕДОХА СЪС СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА АЙТОС
ФИНАНСИРАНЕТО Е ПО ОБЩЩИНСКИ ПРОЕКТ „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС“
Дейности по отбелязване на 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ / СПИН
Във връзка със Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, който ежегодно се отбелязва на 1-ви декември и е посветен на повишаване осведомеността и профилактиката на СПИН-пандемията, причинена от разпространение на вируса ХИВ, е планирано мобилен кабинет на РЗИ-Бургас да посети град Айтос.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АЙТОС ИЗБИРА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, НА 30 НОЕМВРИ
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД
ОБЩИНА АЙТОС РАЗВИВА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦАТА С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ
Проект„Предоставяне на услуги за по-добро бъдеще на децата в община Айтос“
Протокол за разпределение на пасища от ДПФ
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на ЗС Станимир Цветанов Хаджиев за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК – 1 „Цветан Хаджиев“ – Тополица“ , намиращ се в поземлен имот с идентификатор 72727.17.113 по КККР на с.Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас.
Община Айтос съобщава на Сали Ахмед, Златка Райкова, Йордан Ангелов, Йорданка Ангелова, Асен Стефанов, Адем Ахмед, Мария Ангелова, Анчо Стефанов, Асен Ангелов, Иван Ангелов и Андон Ангелов, всички от с. Мъглен, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1 и чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите и постъпило заявление в Община Айтос за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 от ЗВ данни и документи, обявявам: Инициатива на „Санди 65“ ЕООД, ЕИК по Булстат 203189526, за ползване на воден обект – язовир „Широката река“, землище с.Караново, Община Айтос.
Община Айтос съобщава на Мехмед Мюмюнали и Джеврие Хайрула от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Режим на водата в с. Раклиново, община Айтос
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Росица Господинова, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Николай Жеков, че...
Община Айтос организира събирането, транспортирането на строителните отпадъци от строителни и ремонтни дейности на територията на община Айтос до лицензирана площадка за строителни отпадъци съвместно с „Евро Импекс - Бургас“ ЕООД и „ Ростер“ ООД.