• Айтос
  • Общината
ОБЩИНА АЙТОС СЪОБЩАВА ЗА ПРОМЕНИ В СВЕТОФАРНАТА УРЕДБА НА КОЛЕЛОТО ОТ 25 АПРИЛ 2024 Г.
Промените влизат в сила от 10.00 часа на 25 април 2024 г. /четвъртък/
4101. 90 лв от благотворителния концерт на „Бъди човек – Айтос“
събрани за каузата "Подари Великденска вечеря на пенсионер в нужда 2024".
Община Айтос изпълнява проект "Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр. Айтос" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“
Основната цел на проектното предложение е разработването на стратегическите документи
Принудително премахват автомобили, изоставени в общински имоти
ОБЩИНА АЙТОС КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АВТОМОБИЛИ, ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА VІІ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД
В АЙТОС СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН
Мария Куманова - ръководител на проекта представи Концепцията за интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор Община Бургас
2 МАЙ - НЕУЧЕБЕН ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА АЙТОС
Кметът Васил Едрев подписа заповед на основание чл. 105, ал. 3, от Закона за предучилищното и училищното образование
ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ПРАЗНИК В ПИРНЕ
ОУ "Христо Ботев" с. Пирне беше домакин на Междуучилищен турнир по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.
На 06.06.2024г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“.
ЗАПОВЕД ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че фирма ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ РП Енергосекция Пловдив ще извърши третиране с наземна техника надлъжно на железопътната линия в междугарията Черноград- Айтос в периода от 04.06.2024г. до 11.06.2024г. с препарат „Наса таф“.
Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомявам земеделските стопани на територията на Община Айтос да бъдат особено внимателни при използването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), като и да запознаят работниците и служителите си за опасностите при работа в близост до електропроводи високо напрежение.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“, община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до Сабина Христова, Метин Еминов и Мюмюн Еминов
ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?   6 причини, заради които трябва да събираш разделно отпадъците си:Спестяваме природни с