• Айтос
  • Общината
ПОДКРЕПЯТ С 240 МЛН. ЛВ. КОМПАНИИ С ПЕЧАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ ЕК
Информация за финансовата подкрепа, която България ще осигури на високотехнологичните компании с „Печат за високи постижения“ от ЕК.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 24.02.2023 Г.
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО 42-РО ЗАСЕДАНИЕ
ЗА ПРИЕМА НА ДЕЦА В НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА!
СЪОБЩЕНИЕ
"ЛЪВСКИ СКОК 2023" - КЛАСИРАНЕ!
ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ, ПОСВЕТЕНО НА 150 Г. ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ
Йордан Митков с рекорд - 2.73 м на "Лъвски скок 2023"
ПОДОБРИ РЕКОРДА ОТ 2021 Г.
Йордан Митков с рекорд - 2.73 м на "Лъвски скок 2023"
ПОДОБРИ РЕКОРДА ОТ 2021 Г.
Приеха новия държавен план-прием за учебната 2023/2024 година
Разкриват се допълнителни 12 паралелки от VIII клас
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/ 2024 Г.
ПОДАВАТ СЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ
ПРОЯВИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ И МАРТ
ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И 145 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Извънредно заседание на 14.02.2023 г.
С една точка в дневния ред
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
Община Айтос съобщава за извършване на обработка срещу влечуги и кърлежи в парк „Славеева река“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Решение № БС-92-ЕО/ 13.04.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: „ Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, включваща „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община. Айтос“ и „ Изработване на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 120 кWp“с възложители: „Дънак 83“ ЕООД, „Дънак “ ЕООД, „Соелпи“ ЕООД
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересувани физически и юридически лица, че на дата 20.06.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Айтос в обхват: поземлени имоти с идентификатори 56321.92.16 и 56321.92.20 в землището на с. Пещерско, община Айтос, област Бургас.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Решение № БС-109-ЕО/12.05.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, община Айтос“ с възложител: Николай Куртев.
Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол“- гр.Айтос уведомява гражданите, че на 16.05.2023г. от 9:00ч. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река” във връзка с предстоящо честване на 130-та годишнина от създаването на Дружеството.
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 11.05.2023г., 12.05.2023г. и 15.05.2023г. ще се извърши пръскане срещу кърлежи в зелените площи в гр.Айтос.
Уведомление от Галина Йорданова Димитрова по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на масивна еднофамилна, едноетажна, свободностояща жилищна сграда в УПИ VIII-87, кв.13, по плана с. Поляново, община Айтос, област Бургас.