• Айтос
  • Общината
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
ОБЩИНАТА НАБИРА ПРЕБРОИТЕЛИ
Община Айтос организира кампания на 27 октомври!
ЗА СЪБИРАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА НЕПОТРЕБНИ И ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО МАТЕРИАЛИ
Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г.
на Министъра на здравеопазването
ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
В ПЕРИОДА 22.10.2020 г. - 23.10.2020 г.
УНИКАЛЕН ШАНС ЗА АЙТОЗЛИИ И ДЕЦАТА НА АЙТОС ДА УЧАТ ИСПАНСКИ - НАЙ-ГОВОРЕНИЯ ЕЗИК В СВЕТА
Петя Кирилова и Антонио Перез - преподаватели на "ESTREYA" Българо-Испански Културен Център: За възможностите и за ползите да научиш най-говорения език в света!
МИГ-АЙТОС продължава своята проактивна информационна кампания
ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕНЕ НА СТРАТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 год.
МИГ-АЙТОС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ
Одобрените от МИГ-Айтос проекти се проверяват и контролират от ДФ „Земеделие“
Заповед на Министъра на здрвеопазването
за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка в РБ
Спира приемът на пациенти във Вътрешно отделение - ще лекува само Covid-19
Болните са на втория етаж, първият етаж е отдлен за персонала
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на община Айтос – 13.10.2020г., и...
На основание чл. 62а, ал. 1 от ЗВ, Директорът на БДЧР - Варна Обявява:...
На основание чл. 62а, ал. 1 от ЗВ, Директорът на БДЧР - Варна Обявява:...
Отмяна режима на водата в с.Раклиново
Отмяна режима на водата в с.Дрянковец
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000151 „Айтоска планина“.
На основание чл. 62а, ал. 1 от ЗВ, Директорът на БДЧР - Варна Обявява:...
Уведомление за инвестиционно предложение от Ненчо Ненчев по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...