• Айтос
  • Общината
МИГ-АЙТОС С 13 ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ЧЕТИРИ ОТ ТЯХ СА СКЛЮЧЕНИ С ОБЩИНА АЙТОС
Повече сватби в Айтос през 2021 г - 255 двойки си казаха "да"
Издадените брачни свидетелства са с над 70 повече, сравнено с 2020 г.
Решенията на Областния съвет по здравеопазване от 20.01.2022 г.
във връзка с усложнената епидемична обстановка в Бургаска област
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 27.01.2022 Г.
ПРИСЪСТВЕНО, ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ
МОНТИРАТ НОВИ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАДСКАТА ГРАДИНА
ЩЕ ОБНОВЯВАТ СТАРИТЕ ЛЮЛКИ И ПЪРЗАЛКИ
КОВИД СИТУАЦИЯТА НА 20 ЯНУАРИ 2022 Г.
В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНА АЙТОС ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНА УСЛУГА! ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Кметът и представител на БАЗА обсъждаха бъдещето на зоопарка
Община Айтос е най-новият член на Асоцияция на зоопарковете и аквариумите /БАЗА/.
ОБЩИНА АЙТОС СЪС СЕРТИФИКАТ ПО БДС EN/IEC 27001:2017
Обхватът на сертификация включва административно, правно, техническо и информационно обслужване
20-годишният Димитър спаси кръста на Богоявление в Айтос
Топлото време събра стотици около бента в парк "Славеева река"
Съобщение до Наталия Илиева, Жечко Илиев, Веселка Златева, Ангел Русков и Христо Пехливанов...
РЕШЕНИЕ № БС-59-ЕО/22.12.2021 Г. НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) ЗА: "ПУП-ПП за обект на техническа инфраструктура-нова канализация, отвеждаща отпадните води от поземлен имот с идентификатор 81102.19.39 до поземлен имот с идентификатор 81102.19.123 по КК на с.Черноград, община Айтос, с възложител "Емилио Инвест" ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Росен Димитров Ралев
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" Обявява: инициатива на ЗКПУ "Чукарка".
"Хелиос Милк" ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 996, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и постъпило заявление до Кмета на Община Айтос...