• Айтос
  • Общината
Министър Пулев: Почти 100 фирми от Oбласт Бургас ще получат средства от Плана за възстановяване и устойчивост
ПРЕСЦЕНТЪР Министерство на иновациите и растежа <
ПЪРВА КОПКА НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЙТОС
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН КВАРТАЛ НА ГРАД АЙТОС
ОБЩИНА АЙТОС СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА МОЗЪКА
От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка.
ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ В ИСТОРИЯТА НА АЙТОС МОДЕРЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
По процедура „Изграждане на младежки центрове", по Националния план за възстановяване и устойчивост
ОБЩИНСКИ ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК „ОТ ЦВЕТНИЦА – ДО ГЕРГЬОВДЕН 2023”
Статут и заявка за участие в конкурсите
Общината готви проект за строителството на нов Дом за стари хора
Старата сграда не може да се приспособи към заложените нови стандарти
145 ГОДИНИ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Кметът получи одобрението на Съвета за нов проект
За финансиране на строителство на нов Дом за стари хора в Айтос
НА 3 МАРТ АЙТОС ПРАЗНУВА
ОТ 11.00 ЧАСА НА ПЛОЩАД "СВОБОДА"
Кмета на Община Айтос, отправя покана за публично обсъждане /публични дискусии/ на Предложението на община Айтос за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Заповед №РД-08-131
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 56438.111.12 по КК на с.Пирне, м. „Кираджийка“, община Айтос“ с възложител: Петър Койчев .
Със заповед № РД-08-53/17.01.2023 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато Допускам изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII – 285,287 в кв.21, с.Карагеоргиево, Oбщина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 от ЗУТ
Съгласно чл.15 , т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП)...
Община Айтос уведомява гражданите, че желаещите да закупят дървесина от склад за лична употреба за отоплителен сезон 2023-2024г., следва да подадат заявление по образец до Кмета на съответното населено място в срок до 31.03.2023г.
Община Айтос в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви...