• Айтос
  • Общината
Третиране срещу нежелана плевна растителност по железопътната линия и гарите.
Важно за собствениците на пчелни семейства!
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЙТОС (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Кметът на Община Айтос, на основание чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъ
Кметът спря работата на фирма, наета от ВиК
Участъците, които са некачествено изпълнени, да бъдат преасфартирани, ще настоява пред ВиК, кметът на Община Айтос Васил Едрев.
Всеки българин е пазител на традициите! Нека го докажем заедно!
Покана от Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“
Националната инициатива “Пазител на традицията”,
ПОКАНА за участие в националната инициатива “Пазител на традицията”, организирана от Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ 2021
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 26 АПРИЛ 2021 Г., ОТ 09.30 ЧАСА
ОБЩИНА АЙТОС РАЗШИРЯВА МРЕЖАТА ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
"Асистентска подкрепа" за хора с трайни увреждания и в надтрудоспособна възраст
Противоепидемичните мерки от 12 до 30.04.2021 г.
Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-220/08.04.2021 г
Българска хранителна банка с поредно дарение за Айтос
Дарението е за ДСП и за потребителите по проект "Патронажна грижа в община Айтос"
До „Пегасус – АП” ЕООД
ЧИ на ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
Уведомление за инвестиционно предложение от „Еко Пречистване“ ЕООД...
Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине“...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
На 10.02.2021 година от 13 часа в Заседателната зала на община Айтос, ще се проведе заключителна пресконференция в изпълнение на ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА ДО 7 ГОДИНИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩИНА АЙТОС” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР BG05M9OP001-2-.004-0039
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Съгласно чл.9а, ал.1 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелините и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).
Със заповед № РД-08-38/15.01.2021 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-1092 в кв.25, гр.Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се докаже възможността за отреждането на имота „за жилищни нужди” с предвидено застрояване със средна височина (Н<15м - зона Жс) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се определи начин на застрояване.