• Айтос
  • Общината
Училищните директори ще имат достъп до регистър на наркоразпространителите
СЪОБЩАВА ПРЕССЛУЖБАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Мариана Димова – Зам.кмет на Община Айтос изпълнява правомощията на Кмет на Община Айтос
Съгласно Заповед № РД-08-749/25.09.2023 г, на Кмета на Община Айтос
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Е ВЗЕЛ 643 РЕШЕНИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА ДО АВГУСТ 2023 Г.
С добра работа през мандата се поздрави Съветът на последното си заседание .
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ-АЙТОС ЗА "ВОДЕНО ОТ ОБЩОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"
Сключени са 21 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички мерки на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, на обща стойност 3 602 201,11 лв.
Кметовете на град Айтос в периода от 1878 г. до 1943 г.
Време е да си спомним за тези забравени общественици
14 партии, национални и местни коалиции и инициативни комитети са регистрирани за участие в местните избори в Община Айтос
От 19 септември започна регистрацията на кандидатските листи за кметове на кметства, кметове на общини и общински съветници. Срокът е 26 септември до 17 часа.
С водосвет, тържествен ритуал и празник на детските градини откриха ДГ "Слънце" в Айтос
Поздрав на кмета Васил Едрев към общността на новооткритата детска градина
ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И УСПЕШНА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА!
НА ДОБЪР ЧАС!
Община Айтос съобщава на Сали Ахмед, Златка Райкова, Йордан Ангелов, Йорданка Ангелова, Асен Стефанов, Адем Ахмед, Мария Ангелова, Анчо Стефанов, Асен Ангелов, Иван Ангелов и Андон Ангелов, всички от с. Мъглен, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1 и чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите и постъпило заявление в Община Айтос за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 от ЗВ данни и документи, обявявам: Инициатива на „Санди 65“ ЕООД, ЕИК по Булстат 203189526, за ползване на воден обект – язовир „Широката река“, землище с.Караново, Община Айтос.
Община Айтос съобщава на Мехмед Мюмюнали и Джеврие Хайрула от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Режим на водата в с. Раклиново, община Айтос
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Росица Господинова, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Николай Жеков, че...
Община Айтос организира събирането, транспортирането на строителните отпадъци от строителни и ремонтни дейности на територията на община Айтос до лицензирана площадка за строителни отпадъци съвместно с „Евро Импекс - Бургас“ ЕООД и „ Ростер“ ООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на шест броя жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 00151.280.8, местност „Хаджи Бекир“, гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Юсмен.
Във връзка с установени огнища на заболяването Африканска чума по свинете при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция) Община Айтос напомня на стопаните, че отглеждането на свине трябва да извършва при спазване на специалните ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания...