• Айтос
  • Общината
МОНТИРАТ НОВА АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА
НА ГРАДСКИЯ СТАДИОН "КРУМ ДЕЛЧЕВ"
И ВТОРАТА СПОРТНА ЗАЛА В АЙТОС Е НАПЪЛНО ОБНОВЕНА
ФИНАНСИРАНЕТО Е ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ
ОБЩИНСКИ КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2023"
КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС
Асфалтират ул. "Райна Княгиня" в Айтос
Общината използва хубавото време
Заповед № РД-08-118
На основание чл.44, ал.1 т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Насоки за кандидатстване за предоставяне на...
ПОДКРЕПЯТ С 240 МЛН. ЛВ. КОМПАНИИ С ПЕЧАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ ЕК
Информация за финансовата подкрепа, която България ще осигури на високотехнологичните компании с „Печат за високи постижения“ от ЕК.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 24.02.2023 Г.
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО 42-РО ЗАСЕДАНИЕ
"ЛЪВСКИ СКОК 2023" - КЛАСИРАНЕ!
ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ, ПОСВЕТЕНО НА 150 Г. ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ
Йордан Митков с рекорд - 2.73 м на "Лъвски скок 2023"
ПОДОБРИ РЕКОРДА ОТ 2021 Г.
Уведомление за инвестиционно предложение от „Соелпи“ ЕООД
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение за инвестиционно предложение от „ФЕЦ Тополица“ ЕООД
Решение № БС-17-ПрОС/15.03.2023г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ с идентификатор 56321.109.10 по КК на с. Пещерско, м. „Ташла баир”, община Айтос”, с възложител: ЗП Димо Чанев
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор № 000174, местност „Арка“, с. Тополица, община Айтос“ с възложител: Станимир Хаджиев...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съгласно чл.15 , т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) обявявам Решение № БС-65-ЕО/ 10.03.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП –ПП за трасе на техническа инфраструктура – кабелно трасе за електрозахранване на „базова станция“ BGS0744. A00 в ПИ с идентификатор 70473.172.11 по КК на с. Съдиево община Айтос, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Станимир Хаджиев уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за ползване на общински мери и пасища съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2023г.