• Айтос
  • Общината
Община Айтос и ЕКОПАК България наградиха труда и старанието на училищата и децата в инициативата „Градска рециклиада“
Общо 1200 кг пластмасови бутилки и метални кенове събраха за рециклиране айтоските училища
5 298 885 лв капиталови разходи планира за 2023 г. Община Айтос
Кметът Васил Едрев предложи, а Общинският съвет одобри разчетите за капиталови разходи през 2023 г.
ОБЩИНА АЙТОС В КАМПАНИЯТА "ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА"
Огромни количества пластмасови бутилки и алуминиеви кенове събраха общинските училища
ДВАМА ШАМПИОНИ, ОТБОРНА КУПА И ОСЕМ МЕДАЛА ЗА МАЛКИТЕ БОРЦИ
ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ТУРНИР В ЛОЗНИЦА
Обработка срещу влечуги на 24 април
В парк „Славеева река“ и Градска градина - Айтос.
"ШЕСТ ПОДВИГА ЗА СВОБОДАТА"
АЙТОС ОТБЕЛЯЗВА 147 Г. ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
Обработка срещу комари в Айтос
На 12 и 13 април 2023 г.
ОБЩИНА АЙТОС И ВОЕНЕН КЛУБ - АЙТОС
ОРГАНИЗИРАТ ПРОЖЕКЦИЯТА НА ФИЛМА „ШЕСТ ПОДВИГА ЗА СВОБОДАТА“, ПОСВЕТЕН НА ГОДИШНИНАТА ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
Пролетен празник- конкурс „От Цветница до Гергьовден“
КЛАСИРАНЕТО
Общински пролетен празник на младостта и фолклора - “От Цветница – до Гергьовден 2023”
В облачния 6 април, слънце огря сцената, на която децата на Айтос показаха, че с много талант продължават българските народни традиции
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
Община Айтос съобщава за извършване на обработка срещу влечуги и кърлежи в парк „Славеева река“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Решение № БС-92-ЕО/ 13.04.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: „ Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, включваща „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община. Айтос“ и „ Изработване на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 120 кWp“с възложители: „Дънак 83“ ЕООД, „Дънак “ ЕООД, „Соелпи“ ЕООД
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересувани физически и юридически лица, че на дата 20.06.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Айтос в обхват: поземлени имоти с идентификатори 56321.92.16 и 56321.92.20 в землището на с. Пещерско, община Айтос, област Бургас.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Решение № БС-109-ЕО/12.05.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, община Айтос“ с възложител: Николай Куртев.
Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол“- гр.Айтос уведомява гражданите, че на 16.05.2023г. от 9:00ч. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река” във връзка с предстоящо честване на 130-та годишнина от създаването на Дружеството.
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 11.05.2023г., 12.05.2023г. и 15.05.2023г. ще се извърши пръскане срещу кърлежи в зелените площи в гр.Айтос.
Уведомление от Галина Йорданова Димитрова по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на масивна еднофамилна, едноетажна, свободностояща жилищна сграда в УПИ VIII-87, кв.13, по плана с. Поляново, община Айтос, област Бургас.