• Айтос
  • Общината
НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ШЕСТОТО УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПИСМЕН ПРЕВОД
367 МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ ОТ 16 УЧИЛИЩА УЧАСТВАХА В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО СЪСТЕЗАНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
КАЛОЯН КАЛОЯНОВ Е НОВИЯТ ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ДВАМА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ ЩЕ ИМА ОБЩИНА АЙТОС ПРЕЗ МАНДАТ 2023-2027
ИЗБРАХА НОВИТЕ, СТАРИ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТО
ПРЕЗ МАНДАТ 2023-2027 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА ЩЕ Е В ДОСЕГАШНИЯ СИ СЪСТАВ
ИЗГРАДИХА ДВЕ НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДВА ГРАДСКИ КВАРТАЛА
ФИНАНСИРАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ ПРОЕКТ
СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – ВСЯКО ДЕТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЕМЕЙСТВО
Проект „Приеми ме 2015“, BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ОБЗАВЕДОХА СЪС СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА АЙТОС
ФИНАНСИРАНЕТО Е ПО ОБЩЩИНСКИ ПРОЕКТ „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС“
Дейности по отбелязване на 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ / СПИН
Във връзка със Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, който ежегодно се отбелязва на 1-ви декември и е посветен на повишаване осведомеността и профилактиката на СПИН-пандемията, причинена от разпространение на вируса ХИВ, е планирано мобилен кабинет на РЗИ-Бургас да посети град Айтос.
ОБЩИНА АЙТОС РАЗВИВА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦАТА С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ
Проект„Предоставяне на услуги за по-добро бъдеще на децата в община Айтос“
СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ - ВСЯКО ДЕТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЕМЕЙСТВО
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ГР. АЙТОС ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“
За отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на защитен лесопояс в междуградието Черноград-Айтос...
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост обявява...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Атанас Пламенов - 2014” ЕООД...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Атанас Пламенов - 2014” ЕООД...
Уведомление за инвестиционно предложение от Ляна Боянова Войводова...
Заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на банков офис намиращ се на улица Богориди №6
Прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем за обществена тоалетна гр. Айтос...
Община Айтос открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество “Медицински център I” ЕООД – гр.Айтос.
Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за и