• Айтос
  • Общината
ИЗГРАДИХА ДВЕ НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДВА ГРАДСКИ КВАРТАЛА
ФИНАНСИРАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ ПРОЕКТ
ОБЗАВЕДОХА СЪС СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА АЙТОС
ФИНАНСИРАНЕТО Е ПО ОБЩЩИНСКИ ПРОЕКТ „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС“
Дейности по отбелязване на 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ / СПИН
Във връзка със Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, който ежегодно се отбелязва на 1-ви декември и е посветен на повишаване осведомеността и профилактиката на СПИН-пандемията, причинена от разпространение на вируса ХИВ, е планирано мобилен кабинет на РЗИ-Бургас да посети град Айтос.
ОБЩИНА АЙТОС РАЗВИВА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦАТА С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ
Проект„Предоставяне на услуги за по-добро бъдеще на децата в община Айтос“
СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ - ВСЯКО ДЕТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЕМЕЙСТВО
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ГР. АЙТОС ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АЙТОС ГОТВИ БЮДЖЕТ 2024
Със заповед №РД-08-844 от 14.11.2023 г. кметът на Община Айтос Васил Едрев започна процедурата по съставяне на бюджет 2024.
Покана за информационна среща
за популяризиране на проект „Приемна грижа“
ПОКАНА за провеждане на разяснително-информационна среща
по проект „Укрепване на капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги“
ПО ПРОЕКТ С ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" Е ОБНОВЕНА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Общата стойност на закупеното оборудване и обзавеждане е в размер на 28 955.76 лв.
Уведомление от „Санди 65“ ЕООД по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов в поземлен имот 36381.31.96, с. Караново, община Айтос.
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 04.05.2023г., 05.05.2023г. и 09.05.2023г. ще се извърши пръскане срещу кърлежи в зелените площи в гр.Айтос.
Община Айтос уведомява гражданите, че на 25.04.2023г. и 26.04.2023г. ще се извърши пръскане с препарата „ДИМИЛИН” срещу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищната зона на гр.Айтос.
Решение № БС-92-ЕО/ 13.04.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за ПИ № 00151.490.34 по КК на гр. Айтос, м. „Кара Пелит“, община Айтос“ с възложител: „Ферад“ ЕООД...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 24.04.2022г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“ и Градска градина гр.Айтос....
Уведомление до Рабие Осман
Община Айтос съобщава на Иван Василев от гр.Айтос, Юлвие Салим от гр.Айтос, Хасан Хасанов от гр.Айтос, Валентин Василев от гр.Айтос, Нурия Хамза от с.Чукарка, „Буларм-строй“ ЕООД от гр.Айтос, Стамен Борисов от гр.Айтос и Ерхан Хамза от с.Чукарка, че
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда - Изграждане на вилно селище в ПИ № 72727.12.30 по КККР на с. Тополица, м. „Караджта“, община Айтос“ с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД.
Община Айтос уведомява гражданите, че на 12.04.2023г. и 13.04.2023г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гробищен парк – гр.Айтос.