• Айтос
  • Общината
След извънредното положение - извънредна епидемиологична обстановка
Четири заповеди на Министъра на здравеопазването
В края на извънредното положение!
Кметът Васил Едрев към гражданите на Община Айтос!
На 13 май - профилактика на сиренно-оповестителната система!
ОБЩИНА АЙТОС
ТЕ СА МЛАДИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ, ПОЗИТИВНИ!
ПЪТЯТ ИМ ТРЪГВА ОТ АЙТОС И СУ “ХРИСТО БОТЕВ“!
НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
"ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID-19"
ФОНДЪТ ФИНАНСИРА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА НА АЙТОС
Заповед на Министъра на здравеопазването от 11.05.2020 г.
При заетост до 30% от местата, разрешават концерти на открито, посещения в музеи и кина
Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни любимци, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:...
Уведомление за инвестиционно предложение отЗКПУ„ЧУКАРКА“ по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:...
Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Уведомление за инвестиционно предложение от „Хелиос Милк“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...