• Айтос
  • Общината
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АЙТОС ГОТВИ БЮДЖЕТ 2024
Със заповед №РД-08-844 от 14.11.2023 г. кметът на Община Айтос Васил Едрев започна процедурата по съставяне на бюджет 2024.
Покана за информационна среща
за популяризиране на проект „Приемна грижа“
ПОКАНА за провеждане на разяснително-информационна среща
по проект „Укрепване на капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги“
ПО ПРОЕКТ С ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" Е ОБНОВЕНА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Общата стойност на закупеното оборудване и обзавеждане е в размер на 28 955.76 лв.
ВАЖНО!!! НА 21.11.2023 Г., ОТ 12:00 ДО 12:30 ЧАСА, ТЕСТВАТ СИСТЕМАТА BG-ALERT ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ДО МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА!
Ще бъде проведен национален тест на територията на цялата страна. Предстоящите тестове ще бъдат проведени, съгласно следния план- график: -21.11.2023 г., 12:00- 12:30 ч.
ВАЖНО!!!
Провеждане на тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението...
НА МОТОПОЛИГОН - АЙТОС ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ШАМПИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023-ТА
ФИНАЛЪТ НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПО МОТОКРОС - ЗАПАЗЕН ЗА АЙТОС
ИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПОЛАГАТ КЛЕТВА НА 9 НОЕМВРИ 2023 Г.
Областният управител Пламен Янев свиква първото заседание на Общински съвет - Айтос в 10.30 часа
ОБЩИНСКИ КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК АЙТОС 2023
ОРГАНИЗАТОРИ ОБЩИНА АЙТОС И НЧ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869"
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 15.04.2024г., 16.04.2024г. и 17.04.2024г. ще се извърши пръскане срещу кърлежи в зелените площи в гр.Айтос.
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – НУРИОВОС
Oбщина Айтос обявява следното инвестиционно предложение „Изграждане на складови помещения и офиси в ПИ с идентификатор 00151.166.21 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос, с възложител Осман Осман.
Заповед мерки Африканска чума по свинете
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение
Община Айтос съобщава на Кемал Шефкет, гражданин на Кралство Швеция, че със заповед № РД-08-226/02.04.2024 г. на Кмета на Община Айтос е одобрено ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-3333, кв. 185 по плана на гр. Айтос.
Обява до заинтересованите лица и общественост
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.04.2024г. и 04.04.2024г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Юлия Н. Шахин и Урас Шахин, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ергин Е. Руфиев, че...