• Айтос
  • Общината
5 298 885 лв капиталови разходи планира за 2023 г. Община Айтос
Кметът Васил Едрев предложи, а Общинският съвет одобри разчетите за капиталови разходи през 2023 г.
ОБЩИНА АЙТОС В КАМПАНИЯТА "ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА"
Огромни количества пластмасови бутилки и алуминиеви кенове събраха общинските училища
ДВАМА ШАМПИОНИ, ОТБОРНА КУПА И ОСЕМ МЕДАЛА ЗА МАЛКИТЕ БОРЦИ
ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ТУРНИР В ЛОЗНИЦА
Обработка срещу влечуги на 24 април
В парк „Славеева река“ и Градска градина - Айтос.
"ШЕСТ ПОДВИГА ЗА СВОБОДАТА"
АЙТОС ОТБЕЛЯЗВА 147 Г. ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
Обработка срещу комари в Айтос
На 12 и 13 април 2023 г.
ОБЩИНА АЙТОС И ВОЕНЕН КЛУБ - АЙТОС
ОРГАНИЗИРАТ ПРОЖЕКЦИЯТА НА ФИЛМА „ШЕСТ ПОДВИГА ЗА СВОБОДАТА“, ПОСВЕТЕН НА ГОДИШНИНАТА ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
Общински пролетен празник на младостта и фолклора - “От Цветница – до Гергьовден 2023”
В облачния 6 април, слънце огря сцената, на която децата на Айтос показаха, че с много талант продължават българските народни традиции
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до заинтересованите лица и общественост. Община Айтос, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
До заинтересованите лица и общественост. „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 72727.12.17, местност „Караджака“, землище на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: ЕТ „Арарат Николай Николов“
Община Айтос съобщава на Иван Атанасов от с. Лъка, община Поморие, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №3/17.03.2023 г. на ОЕСУТ е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-427, кв. 153 по плана на гр. Айтос.
Община Айтос съобщава на Веселин Драгнев от гр. София, на Радостин Кръстев и Иван Кръстев от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 7/19.05.2023 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 00151.490.34 по КККР на землището на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на вилно селище от 13 вилни сгради в ПИ с идентификатор 72727.12.31 по КК на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
До заинтересованите лица и общественост се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка и докладна на приходите и разходите за битови отпадъци за 2024 г.
Заповеди по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ  
„ Нотеви Груп“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение...