• Айтос
  • Общината
Информационен тур на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Бургас
В Айтос, на 12 юни 2023 г., от 10.30 часа на централната градска улица
Реконструират ВиК мрежата на град Айтос за близо 10 млн. лв,
по проект на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД гр. Бургас
Кметът Васил Едрев награди 46 отличници с Почетен плакет и Диплом
В навечерието на 24 май
С ПЪРВА КОПКА ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА "АРДА" И "ХРИСТО КЪРДЖИЛОВ"
Областният управител проф. Мария Нейкова благодари на кмета, администрацията и на Общинския съвет за доброто партньорство и добрата екипна работа
ПРЕЗ М. МАЙ ЕМИРОВСКИЯТ КВАРТАЛ Е ГОЛЯМА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА
ПРЕДИ ДА СЕ ПОЛОЖАТ НОВИТЕ УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ, СМЕНЯТ СЕ ВиК ТРЪБИТЕ, ПРАВИ СЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА БИТОВАТА КАНАЛИЗАЦИЯ
Пръскат срещу кърлежи в зелените площи
Карантинен срок 24 часа
ОБЩИНА АЙТОС ПОДКРЕПЯ ПОСТРАДАЛИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ СЛЕД ИНСУЛТ
9.05.2023 г. - Европейски ден за информираност за инсулта
Покана за участие в обществено обсъждане на План за УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ на община Айтос за периода 2023-2030 г.
Кметът на Община Айтос, отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на община Айтос за периода 2023-2030 г.
ПРОГРАМАТА ЗА М. МАЙ 2023 Г
ОБЩИНА АЙТОС
Община Айтос и ЕКОПАК България наградиха труда и старанието на училищата и децата в инициативата „Градска рециклиада“
Общо 1200 кг пластмасови бутилки и метални кенове събраха за рециклиране айтоските училища
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до заинтересованите лица и общественост. Община Айтос, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
До заинтересованите лица и общественост. „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 72727.12.17, местност „Караджака“, землище на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: ЕТ „Арарат Николай Николов“
Община Айтос съобщава на Иван Атанасов от с. Лъка, община Поморие, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №3/17.03.2023 г. на ОЕСУТ е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-427, кв. 153 по плана на гр. Айтос.
Община Айтос съобщава на Веселин Драгнев от гр. София, на Радостин Кръстев и Иван Кръстев от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 7/19.05.2023 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 00151.490.34 по КККР на землището на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на вилно селище от 13 вилни сгради в ПИ с идентификатор 72727.12.31 по КК на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
До заинтересованите лица и общественост се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка и докладна на приходите и разходите за битови отпадъци за 2024 г.
Заповеди по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ  
„ Нотеви Груп“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение...